Dlaczego wodór?

Aktualności

Kontakt

Znajdź nas na:

Copyright 2021-2024 © SES Hydrogen Energy Sp. z o.o.
Member of Sescom Group
Polityka Prywatności
Ochrona danych osobowych

Powered by Compania

Nowe Rozporządzenie MKiŚ określa sposób obliczania ilości wodoru odnawialnego transportowanego poza sieciami gazowymi

Udostępnij:

Mowa o opublikowanym w Dz.U. z 2024 r. pod poz. 286 Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań dotyczących pomiarów, rejestracji i sposobów obliczania ilości wodoru odnawialnego transportowanego środkami transportu innymi niż sieci gazowe. Co warto wiedzieć o rozporządzeniu? Już wyjaśniamy.

Projekt rozporządzenia oddano do publicznych konsultacji w 2023 r. Stanowi ono realizację art. 62 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Jest również elementem legislacyjnego pakietu wodorowego zawartego w Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r. z perspektywą do roku 2040 (PSW).

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań dotyczących pomiarów, rejestracji i sposobów obliczania ilości wodoru odnawialnego transportowanego środkami transportu innymi niż sieci gazowe

Celem rozporządzenia jest określenie:

  • wymagań dotyczących pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości wodoru odnawialnego transportowanego środkami transportu innymi niż sieci gazowe,
  • miejsca dokonywania pomiarów,
  • sposobu obliczania ilości wodoru odnawialnego na ilość energii wyrażoną w MWh,

zgodnie z założeniami dot. implementacji dyrektyw UE w zakresie gwarancji pochodzenia wodoru odnawialnego oraz określenia mechanizmów wsparcia produkcji wodoru z OZE.

Wg opublikowanego rozporządzenia, pomiarów ilości wodoru odnawialnego powinno się dokonywać przy użyciu urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych. Przy czym, ich właściwości metrologiczne muszą być potwierdzone przez wykonanie wzorcowania.

Dane dot. ilości wodoru powinny być rejestrowane w książce rejestrowej z ponumerowanymi kartami dziennymi lub z zastosowaniem elektronicznego systemu przetwarzania danych. Dane powinny być wprowadzane w sposób umożliwiający wgląd do treści oraz z zapewnieniem ochrony przechowywania przed usunięciem lub zniekształceniem.

Miejscem dokonywania pomiarów powinno być miejsce jego zatłaczania do zbiornika transportowego środka transportu, który nie pełni roli sieci gazowych.

Kluczowym elementem rozporządzenia jest wzór przeliczenia ilości wodoru odnawialnego na ilość energii wyrażoną w megawatogodzinach: 𝐸𝑜𝑧𝑒 = 𝑀𝐻2 × 39,4 : 1000, gdzie poszczególne symbole oznaczają:

𝐸𝑜𝑧𝑒 – ilość energii wytworzonej z wodoru odnawialnego wyrażona w MWh,

𝑀𝐻2 – ilość masy wodoru odnawialnego wytworzonego z wykorzystaniem energii z odnawialnych źródeł energii wyrażona w kg,

39,4 – współczynnik ciepła spalania wodoru odnawialnego wyrażonego w kWh/kg.

Rozporządzenie weszło w życie 14 dni od daty ogłoszenia.

Pełna treść dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20240000286/O/D20240286.pdf

Zobacz również

Bądź na bieżąco!

Zapisz się na newsletter: